Skip to content

Kadrovski E-seminarji

Predstavljamo vam seminarje na ključnih področjih delovnega prava, ki so organizirani v sodelovanju z Inštitutom Lexicon in odvetnico Asjo Žugel.

Na kadrovskem področju je bistveno, da se držimo pravil, zakonskih zahtev in rokov za celovito ureditev določenega področja v družbi. Na seminarjih bodo izpostavljene zakonske podlage za ureditev področij, podani bodo praktični primeri in primeri iz sodne prakse, predstavljeni bodo tudi vzorci dokumentov, pri vsakem seminarju prejmete tudi brezplačen vzorec dokumenta (vzorec pogodbe o zaposlitvi, vzorec odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vzorec evidence delovnega časa, vzorec konkurenčne klavzule, vzorec pravilnika in vzorec akta o sistemizaciji delovnih mest).

Na seminarju prejmete strokovno gradivo s pojasnili in vzorci. Vsi predstavljeni dokumenti in vsa področja, ki jih zajemajo seminarji, so lahko kadarkoli predmet preverjanja in opravljanja nadzora s strani Inšpektorata RS za delo, zato vam lahko pomagamo celovito in pravilno urediti kadrovska področja in z njimi povezano interno dokumentacijo družbe.

Lahko izbirate med petimi različnimi seminarji ali pa izberete celotni kadrovski paket.

 

 1. Vse o pogodbi o zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca
 • Na kaj vse mora biti delodajalec pozoren pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi z delavcem?
 • Katere določbe mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?
 • Ali in kako lahko delodajalec in delavec spremenita pogodbo o zaposlitvi?
 • V katerih primerih zadostuje, da delodajalec in delavec skleneta aneks k pogodbi o zaposlitvi?
 • Kateri so načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi?
 • Na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju sporazuma o prenehanju delovnega razmerja?
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?
 • Kakšni so pravilni postopki in pogoji, da lahko delodajalec delavcu redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?
 • Kdaj je mogoče, da delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi?
 • Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko delodajalec delavcu poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Na seminarju prejmete naslednje brezplačne vzorce:

 • vzorec pogodbe o zaposlitvi,
 • vzorec sporazuma o prenehanju delovnega razmerja,
 • vzorec odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
 • vzorec izredne odpovedi delodajalca.

Cena: 189,00 EUR

Datum seminarja: 20.05.2024, čas trajanja seminarja: 3 ure od 13:00 do 16:00.

 

 1. Evidentiranje delovnega časa
 • Kako je zakonsko urejen delovni čas?
 • Kaj določa ZDR-1 glede delovnega časa delavcev?
 • Katere spremembe prinaša novela ZEPDSV-A?
 • Kaj mora delodajalec upoštevati v zvezi z novelo ZEPDSV-A?
 • Na kaj mora biti delodajalec pozoren pri pripravi evidencami delovnega časa?
 • Ali morajo delodajalci voditi elektronske evidence o izrabi delovnega časa?
 • Kaj vse morajo evidence vsebovati?
 • Kako vodijo evidence direktorji in prokuristi družb?

Na seminarju prejmete brezplačen vzorec evidence delovnega časa.

Cena: 139,00 EUR

Datum seminarja: 22.05.2024, čas trajanja seminarja: 2 uri od 13:00 do 15:00.

 

 1. Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved
 • Kaj je konkurenčna klavzula?
 • Kakšna je vsebina konkurenčne klavzule?
 • Kakšne so omejitve konkurenčne klavzule?
 • Kakšna je opredelitev konkurenčne prepovedi?
 • Kakšna je razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo?
 • Katere so kršitve konkurenčne klavzule?
 • Kdaj lahko delodajalec zapiše konkurenčno klavzulo v delavčevo pogodbo o zaposlitvi?
 • Kdaj lahko delodajalec uveljavlja konkurenčno klavzulo?
 • Kakšna je višina odmere za spoštovanje konkurenčne klavzule?
 • Na kakšen način lahko delodajalec uveljavlja konkurenčno klavzulo?
 • Prenehanje veljavnosti konkurenčne klavzule?

Na seminarju prejmete brezplačen primer konkurenčne klavzule.

Cena: 139,00 EUR

Datum seminarja: 27.05.2024, čas trajanja seminarja: 2 uri od 13:00 do 15:00.

 

 1. Obvezni pravilniki delodajalcev
 • Katere pravilnike morajo delodajalci obvezno sprejeti?
 • Kako delodajalec sprejme in pripravi obvezne pravilnike?
 • Kakšna je vsebina obveznih pravilnikov?
 • Kateri so priporočljivi pravilniki za delodajalce?
 • Kaj določa akt o sistemizaciji?
 • Kako delodajalec spremeni akt o sistemizaciji?
 • Kaj vsebuje pravilnik o delovnih razmerjih?
 • Kaj določa pravilnik o promociji zdravja?
 • Kaj vsebuje pravilnik o prepovedi nadlegovanja na delovnem mestu?
 • Kaj določa pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti?
 • Katere določbe vsebuje pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju delavcev?
 • Kako se pripravi pravilnik o ugotavljanju alkohola in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih na delu?

Na seminarju prejmete brezplačne vzorce naslednjih pravilnikov:

 • pravilnik o delovnih razmerjih,
 • pravilnik o prepovedi nadlegovanja na delovnem mestu.

 

Cena: 189,00 EUR

Datum seminarja: 29.05.2024, čas trajanja seminarja: 3 ure od 13:00 do 16:00.

 

 1. Sistemizacija delovnih mest
 • Ali mora delodajalec v družbi sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest?
 • Ali mora delodajalec upoštevati tudi ZDR-1 in Kolektivno pogodbo?
 • Ali mora delodajalec upoštevati sindikat in pridobiti njegovo mnenje?
 • Kako delodajalec pripravi akt o sistemizaciji delovnih mest?
 • Kateri interni akt določa pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu?
 • Kako delodajalec opiše delovna mesta?
 • Kaj mora vsebovati interni akt delodajalca o sistemizaciji?
 • Kako delodajalec spremeni akt o sistemizaciji?
 • Kako delodajalec izvede reorganizacijo delovnih mest?

Na seminarju prejmete brezplačen vzorec akta o sistemizaciji delovnih mest.

Cena: 189,00 EUR

Datum seminarja: 04.06.2024, čas trajanja seminarja: 3 ure od 13:00 do 16:00.

 

 1. KADROVSKI PAKET (vsi seminarji)
 • vsebuje vseh pet seminarjev
 • pojasnjuje področja:
  1. sklenitve pogodbe o zaposlitvi,
  2. postopke prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
  3. razčlenitev različne vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  4. urejanje delovnega časa s strani delodajalca,
  5. delovni čas in evidentiranje delovnega časa s strani delodajalca,
  6. konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo,
  7. uveljavljanje konkurenčne klavzule s strani delodajalca,
  8. obvezne pravilnike delodajalcev,
  9. priporočljive pravilnike delodajalcev in
  10. postopek priprave in sprejetja akta o sistemizaciji delovnih mest.

Ob nakupu celotnega paketa prejmete naslednje brezplačne vzorce:

 • vzorec pogodbe o zaposlitvi,
 • vzorec sporazuma o prenehanju delovnega razmerja,
 • vzorec odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
 • vzorec izredne odpovedi delodajalca,
 • vzorec evidence delovnega časa,
 • primer konkurenčne klavzule,
 • pravilnik o delovnih razmerjih,
 • pravilnik o prepovedi nadlegovanja na delovnem mestu,
 • vzorec akta o sistemizaciji delovnih mest.

Cena celotnega paketa: 599,00 EUR

Kopirajte kupon

ZTR50

Kupon je unovčljiv pri prijavi na Začetni tečaj računovodstva

Kupon za popust 50€
0
  Prijava na tečaj